Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu aitab valitsusel lahendada suuremaid sugude ebavõrdsuse probleeme

24.10.2013

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tervitas valitsuse otsust kinnitada soolise võrdõiguslikkuse nõukogu, mille loomine nähti ette 2004. aastal kehtima hakanud soolise võrdõiguslikkuse seadusega. Sepper avaldas lootust, et nõukogu abiga jõuame lähemale valitsuse soolise võrdõiguslikkuse poliitika strateegia valmimisele.

Võrdõigusvoliniku sõnul tuleks Eesti ühiskonna arengule kasuks, kui sooline tasakaal oleks enam paigas – see on küsimus, millega tuleb tegeleda valitsuse tasandil.

„Endiselt on Eesti tööturul tegevusalasid, kus tegutsevad ülekaalukalt ühe sugupoole esindajad ning naiste ja meeste palkade erinevus on suurem kui mujal Euroopas. Meeste keskmine oodatav eluiga on aga tunduvalt madalam kui naistel. Kõrgest haridustasemest vaatamata ei ole naised piisavalt kaasatud otsustuskogude juhtimisse,“ loetles Sepper mõningaid lahendust vajavaid küsimusi.

Võrdõigusvolinik lisas, et soolise ebavõrdsuse ilmingud mõjutavad omakorda negatiivselt nii väljarännet, sündide arvu kui ka majanduse kasvu. „Selleks, et nimetatud struktuursetele probleemidele lahendusi leida, peaks tõusma sugude ebavõrdsuse üle peetavate arutelude kvaliteet ning valitsusel valmima strateegiline nägemus, kuhu ja kuidas me riigina edasi tahame liikuda,“ märkis Sepper.

„Ootan nõukogult, kus on esindatud paljude elualade esindajad, et jõutakse kokkulepeteni lahendusmeetodites, mis ühtlasi aitavad valitsusel edaspidi võrdõiguspoliitikat teostada. Eesti on praegu üks väheseid Euroopa Liidu riike, kes tegutseb ilma sugude võrdõiguslikkuse saavutamise strateegiata,“ rõhutas Sepper.