Euroopa Liidu jaoks loodud indeks

03.03.2014

Virginija Langbakk, Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktor

Lae artikkel alla

Soolise võrdõiguslikkuse indeks on loodud spetsiaalselt Euroopa Liidu jaoks, pidades silmas Euroopa Liidu poliitikaid. Indeksit välja töötades vaatasime läbi kõik ELi suuremad strateegiad, poliitikad ja direktiivid eesmärgiga leida viis, kuidas hõlmata soolise võrdõiguslikkuse aspekt poliitikate seiresse. Analüüsisime seejuures olemasolevaid indikaatoreid ning lähenemisi, mida poliitikate rakendamise seires kasutatakse.Loodud indeks on läbipaistev, lihtne ja usaldusväärne, tuginedes riikide poolt esitatud statistilistele andmetele. Meie eesmärk oli luua indeks, mis oleks hõlpsalt kasutatav ning mida saaks teatud aja möödudes uuesti välja arvutada, samuti soovisime, et indeks erineks juba olemasolevatest soolist võrdõiguslikkust mõõtvatest indeksitest. Metodoloogiat välja töötades pidasime nõu mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide ja ekspertidega. Selleks, et välistada subjektiivsete otsuste mõju, valiti soolise võrdõiguslikkuse indeksi arvutamiseks metoodika, mis kasutab kaalusid ja keskmiste arvutamist. Protsessi käigus arvutati rohkem kui 3000 võimalikku indeksit, mille hulgast valiti välja parim – kõige lihtsam indeks.

Mis kasu on soolise võrdõiguslikkuse indeksist?

Soolise võrdõiguslikkuse indeks täiendab tavapärast lähenemist poliitikate rakendamise seirele, näidates otsustajatele, et poliitikate ja nende püstitatud eesmärkide taga on lihast ja luust naised või mehed. Kui enamjaolt mõõdetakse poliitikate efektiivsust liikmesriikide saavutustega, siis soolise võrdõiguslikkuse indeks viib poliitikate tulemuslikkuse mõõtmise kodanike – naiste ja meeste – tasandile, analüüsides ja näidates arusaadaval viisil poliitikate tegelikke tagajärgi konkreetsete naiste ja meeste jaoks. Ehkki õiguslik raamistik on naiste ja meeste puhul sama, ei ole naiste ja meeste võimalused oma potentsiaali rakendada ühesugused.

Indeks mõõdab ennekõike meeste ja naiste vahelisi erinevusi ehk soolõhesid, mis kajastuvad erinevates tulemustes ning mis on aluseks ühiskonnas diskussioonide algatamisel. Kuna indeksi tulemusi uuendatakse iga kahe aasta tagant, tulevad nii negatiivsed kui ka positiivsed trendid selgelt välja ning ELi liikmesriikidel on võimalik hinnata, kuidas on naised või mehed saanud rakendatud poliitikatest või meetmetest kasu ning kas soolõhed on vähenenud või suurenenud.

Et erinevate valdkondade näitajad ja tulemused on indeksis selgelt välja toodud, saavad liikmesriikide poliitikakujundajad võrrelda soolise võrdõiguslikkuse olukorda enda riigis nii Euroopa Liidu keskmisega kui ka teiste liikmesriikidega. Peale selle aitab indeks kindlaks teha valdkonnad, kus oleks vaja teha suuremaid jõupingutusi, et kindlustada ühiskonna õiglast ja tasakaalustatud arengut. Lõpetuseks – indeks ja selle tulemused on ühtlasi heaks tööriistaks, mille abil hinnata seda, kuidas kasutati majanduskriisi ajal kasinusmeetmeid, milliseid tagajärgi tõid kaasa konkreetsed otsused ning kui tulemuslik oli valitsuste poliitika tänapäeva naiste ja meeste ees seisvate väljakutsete lahendamisel.

Inglise keelest tõlkinud Nele Meikar