Kas töökuulutusse tohib märkida, millisest soost töötajat otsitakse?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas töökuulutusse tohib märkida, millisest soost töötajat otsitakse?

Töökuulutus ei tohi sätestada, millisest soost töötajat otsitakse. Kui töökuulutuses on
kirjas, millisest soost töötajat otsitakse on tegemist diskrimineeriva töökuulutusega.
Sellise kriteeriumi mainimine töökuulutuses on lubatud vaid üksikutel seadustest
tulenevatel juhtudel.
Töökuulutuses ühe grupi välistamine soo tunnuse alusel on otsene diskrimineerimine ja
keelatud. Tööandja õigus ja kohustus on uue töötaja valikul lähtuda kvalifikatsiooni
tõendavatest näitajatest nagu näiteks tööstaaž, haridus, töökogemus, tööks vajalikud
oskused ja isikuomadused.
Tööle kandideerijal, kes ei vasta töökuulutuses toodud diskrimineerivatele nõuetele, on
õigus meelepärasele töökohale kandideerida. Kui kandidaat jäetakse värbamata tema soo
tõttu, on tal õigus nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist soolise võrdõiguslikkuse seaduses
ettenähtud korras.

ERANDID:
Teatud soo tingimuseks seadmine on lubatud ainult juhul, kui see on oluline ja määrav
kutsenõue, mis tuleneb kutsetegevuse laadist või sellega seotud tingimustest. Nõudel peab
olema õiguspärane eesmärk ja nõue ise peab olema proportsionaalne. Nii ei loeta
diskrimineerimiseks näiteks seda, kui töö olemuse tõttu on tingimata vaja ühest või teisest
soost töötajat (näiteks teater otsib ühest soost osatäitjat etendusse, otsitakse modelli naiste
või meeste rõivaste esitlemisek, isiklikku hooldajat või täisläbiotsimise läbiviijat).
Teiseks lubatud erandiks on olukord, kui rakendatakse ajutisi erimeetmeid, mis annavad
eeliseid alaesindatud soole või vähendavad soolist ebavõrdsust. Nii näiteks võib ettevõtja
juhul, kui organisatsioonis töötab juhtivatel ametikohtadel naisi märkimisväärselt vähem kui
mehi, luua just naistele suunatud koolitus- või mentorlusprogrammi. Ajutiste erimeetmete
kasutamine peab olema alati selgelt põhjendatud ning ajutise iseloomuga.
Keelatud ei ole ka selliste sooneutraalsete tingimuste kehtestamine, mis seavad küll ühest
soost isikud ebasoodsamasse olukorda, kuid mis on asjakohased ja vajalikud ning millel on
objektiivselt põhjendatav ning õigustatud eesmärk.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse  anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top