Toetuse taotlejale ja saajale

Siinsed juhendid on abiks Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondidest toetuse taotlejatele ja saajatele, et toetada projektides meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamist ning sooküsimuste lõimimist seoses projektide ettevalmistuse, rakendamise, seire, aruandluse ja hindamisega. Samuti leiab juhenditest abi projektide ettevalmistamise ja rakendamise ajal igasuguse diskrimineerimise ärahoidmiseks soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal ning puuetega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks.

Ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamiseks ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevdamiseks tuleb kõigi kavandatavate projekti tegevuste puhul lähtuda sihtrühmasiseste sotsiaalsete gruppide (sh naised ja mehed, puudega inimesed, vanemaealised, noored, eri rahvuste esindajad) vajadustest ja ühiskondlikust staatustest ning arvestada, kuidas kavandatavad tegevused võivad mõjutada nende gruppide liikmete olukorda ühiskonnas, seades eesmärgiks võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse tagamise.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1303/2013 (Ühissätete määrus) artikli 7 kohaselt on võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastuse kasutamise igas etapis kohustuslik. Sama sätte kohaselt tuleb erilist tähelepanu pöörata sooküsimuste lõimimisele ja puudega inimeste juurdepääsetavusele. Võrdsed võimalused (soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja võrdse kohtlemise tagamine vanuse, rahvuse, puude jt alustel) on üks Euroopa Liidu (EL) tasandil kokkulepitud läbivatest teemadest, mis aitab kaasa Euroopa 2020 aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkide saavutamisele.

Koostatud on järgmised juhendid:

    1. Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine taotlusvormi täitmisel – juhend avatud taotlusvoorus taotlejale
    2. Võrdne kohtlemine projektides – juhend võrdse kohtlemise põhimõtete järgimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides
    3. Sooline võrdõiguslikkus projektides – juhend soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimiseks ÜKP fondide rahastatud projektides
    4. Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides
    5. Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele – Abimaterjal toetuse saajale

 

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine taotlusvormi täitmisel – juhend avatud taotlusvoorus taotlejale

Juhend on abiks rakendusüksustele avatud taotlusvooru korraldamisel toetuse taotluse ja selle täitmise juhendi koostamisel ning avatud taotlusvoorus toetuse taotlejale taotlusvormi täitmisel.

Projekti tegevuste panust võrdsete võimaluste edendamisse tuleb kirjeldada läbivalt taotluse (vorm A) kõigis osades ning kokkuvõtvalt taotluse vastavas osas (mõju läbivatele teemadele).

Juhendis on selgitatud, kuidas projektitaotluse koostamisel kajastada taotlusvormis projekti tegevuste seost ning mõju võrdsete võimaluste läbivale teemale (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele ja võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest).

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine taotlusvormi täitmisel -Juhend avatud taotlusvoorus taotlejale

 

 

 

 

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine taotlusvormi täitmisel – juhend avatud taotlusvoorus taotlejale

 

 

 

Võrdne kohtlemine projektides – juhend võrdse kohtlemise põhimõtete järgimiseks ÜKP fondidest rahastatud projektides

Antud juhend on loodud kasutamiseks projekti rakendajatele igas projekti faasis, et aidata rahastatud projektides vältida diskrimineerimist ja edendada võrdset kohtlemist.

Võrdse kohtlemise ehk diskrimineerimise vältimise (soo, vanuse, rahvuse või rassi, puude, seksuaalse sättumuse või veendumuse tõttu) nõue ÜKP fondides on loodud selleks, et lõpetada tõrjutud elanikkonnagruppide õiguste piiramine ning tagada kõigile sõltumata nende identiteedist või päritolust võrdsed õigused ja võimalused. Võrdsed võimalused tähendavad ühelt poolt formaalselt võrdseid õigusi, teiselt poolt sisulist, tulemuste võrdsust, mõõtes näiteks erinevate sotsiaalsete rühmade osalusmäärasid avalikus elus jms. Võrdne kohtlemine ei tähenda sealjuures tingimata inimeste ühesugust kohtlemist, vaid pigem nende erinevustega arvestamist.

 

VV tiitelleht

 

 

 

 

Võrdne kohtlemine projektides – juhend võrdse kohtlemise põhimõtete järgimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides

 

 

 


Sooline võrdõiguslikkus projektides – juhend soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ÜKP fondidest rahastatud projektides

Antud juhend on loodud kasutamiseks projekti rakendajatele igas projekti faasis, et aidata Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud projektides edendada soolist võrdõiguslikkust.

Ühiskonnas soolise kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamiseks ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevdamiseks tuleb kõigi kavandatavate projekti tegevuste puhul lähtuda nii naiste kui meeste vajadustest, kogemustest ja ühiskondlikust staatustest ning arvestada, kuidas kavandatavad tegevused võivad mõjutada naiste ja meeste olukorda ühiskonnas, seades eesmärgiks naiste ja meeste võrdsuse saavutamise.

 

SVV tiitelleht

 

 

 

 

Sooline võrdõiguslikkus projektides – juhend soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimiseks ÜKP fondide rahastatud projektides

 

 

 

Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks ÜKP fondide rahastatud projektides

Antud juhend on loodud kasutamiseks projekti rakendajatele igas projekti faasis, et aidata Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides tagada puudega inimeste ligipääsetavus ja edendada puudega inimeste võrdset kohtlemist.

Ligipääsetavuse loomise eelduseks on see, et hoones, sündmusel, teenuse juures või info edastamisel on arvesse võetud erinevate inimeste vajadusi. Ligipääsetavus ei puuduta mitte üksnes erinevat kasvu ja vanuses inimesi, vaid ka inimesi, kes kasutavad liikumiseks ratastooli, näevad või kuulevad halvasti või üldse mitte. Kõigile ligipääsetav on selline keskkond, mida saavad mugavalt ja ilma kõrvalise abita kasutada väga erinevad inimesed. Ligipääsetavuse parandamine peab aitama kaasa erivajadusega inimeste suuremale kaasatusele ühiskonnas, sh hariduses, tööturul jne.

Projekti puutumus erivajadusega inimeste ligipääsetavuse küsimusega tuleneb sellest, millised tüüptegevused on projektis ette nähtud (koolitused, teavitus/kommunikatsioon, otsustuskogude loomine, (projektitiimid, seirekomisjonid jms), konsulteerimine, andmekogumine, uuringud, tehniliste vahendite muretsemine, taristu ehitamine jms).

 

PVV tiitelleht

 

 

 

Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides

 

 

 

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele?

Käesolev abimaterjal aitab Teil projekti tegevuste planeerimisel välja selgitada, milliseid võrdsete võimaluste edendamise tegevusi saaksite teie oma projektis ellu viia, aga ka seda, millised teie poolt projektis juba ellu viidud tegevustest aitavad kaasa võrdsete võimaluste edendamisele.

Kui olete kirjutamas projekti aruannet, leiate siit juhiseid ka selle kohta, kuidas täita seirearuandes võrdsetele võimalustele avalduva mõju indikaatori näitajat ja sinna juurde kuuluvat selgituste osa.

 

Abimaterjal: Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele?

 

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne