Prioriteetne suund 3: Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine

Võrdse kohtlemine põhimõte tööturul tähistab diskrimineerimise vältimist (soo, vanuse, rahvuse või rassi, puude, seksuaalse sättumuse või veendumuse tõttu) – võrdse juurdepääsu tagamine kõikidele töökohtadele, võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmist, võrdseid karjääri- ja enesearendamise võimalusi, võrdseid võimalusi töö ja pereelu ühitamiseks, võrdselt ohutuid töötingimusi ja ahistamisest vaba töökeskkonda.

Erinevas vanuses ja erinevast soost inimeste töövõimet mõjutavates tegurites esineb erinevusi ja nendest erinevustest tuleks töövõime hindamisel teadlik olla ja neid arvestada. Kuna olukorrad ning tööturult eemalolemise põhjused on erinevad, tuleb võrdsete võimaluste loomiseks eelnevalt välja selgitada erinevate sotsiaalsete rühmade takistused hõives osalemiseks.

Meede 3.1. Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine
1) Kogutud ja analüüsitud on andmed teenuste ja abivahendite vajaduse, kättesaadavuse ja nendega rahulolu kohta sugude, rahvuste ja vanusegruppide lõikes.

2) Juhtumikorraldajate ja teenuseosutajate koolitustel käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse ja vähemusgruppide vajadustega arvestava võrdse kohtlemise põhimõtteid, lähtekohti ja eesmärke.

3) Teenuste ettevalmistusse ja katsetamisse on kaasatud puudega inimeste esindusorganisatsioonide kõrval ka puudega naiste huvikaitse- ja esindusorganisatsioonid.

 

Meede 3.2. Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks
1) Vähenenud töövõimega naiste ja meeste tööturul osalemise suurendamiseks ja varase pensionile jäämise ärahoidmiseks võetakse arvesse meeste ja naiste koondumist erinevatesse majandussektoritesse ja erinevatele tegevus- ja ametialadele ning sellest tulenevaid erinevusi nende poolt tehtavate tööde iseloomus ja töökeskkonnas, töökohtadel esinevaid erinevaid ohutegureid ja nende mõju naiste ja meeste tervisele ning töövõimele.

2) Töövõime hindamise põhimõtete ja metoodikate rakendamisel välditakse soolisi stereotüüpe ja eelarvamusi ning arvestatakse, et naistel ja meestel võivad tervisekao sümptomid väljenduda erinevalt. Nt arvestatakse, et füüsilist ja vaimset pinget tajutakse eakamate grupis rohkem kui noorte grupis ja et füüsiline pinge mõjutab rohkem 55+ vanuses naistöötajaid.

 

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne