Soolise ebavõrdsuse mõõtmine

Soolise võrdõiguslikkuse arengutaseme või hetkeolukorra kirjeldamiseks kasutatakse naiste ja meeste olukorda ja staatust kirjeldavat statistikat ning sootundlikke indikaatoreid ja indekseid.

1995. aastal Pekingis toimunud naiste IV maailmakonverentsi tegevuskavas määratleti 12 valdkonda, kus püstitati soolise võrdõiguslikkuse strateegilised eesmärgid, millest lähtuvad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja institutsioonid. Nende eesmärkide täitmise jälgimiseks on Euroopa Nõukogu kinnitanud indikaatorid, mille alusel liikmesriikide arengut võrreldakse.

Euroopa Komisjon avaldab igal aastal ülevaate soolise võrdõiguslikkuse edendamise edusammude kohta liikmesriikides kuues prioriteetses valdkonnas. Need on võrdväärne majanduslik iseseisvus, võrdne tasu sama ja võrdväärse töö eest, võrdõiguslikkus otsustamistasandil, väärikus ja isikupuutumatus ning soolise vägivalla lõpetamine, sooline võrdõiguslikkus välispoliitikas ja horisontaalsed küsimused.

Vaata Euroopa Komisjoni 2013. aasta ülevaadet.

Soolise ebavõrdsuse mõõtmise neli mõõdet

Euroopa Komisjon on määratlenud soolise ebavõrdsuse mõõtmise neli mõõdet: osalemine, ressursid, normid ja väärtushinnangud ning õigused.

  • Osalus  – siht- ja elanikerühma(de) sooline koosseis, naiste ja meeste esindatus otsustusõigusega positsioonidel.
  • Ressursid – sooline jaotus ja ligipääs olulistele ressurssidele nagu aeg, ruum, teave, raha, poliitiline ja majanduslik võim, haridus ja koolitus, töö ja tööalane karjäär, uued tehnoloogiad, tervishoiuteenused, elukoht, transpordivahendid, puhkeaeg jmt.
  • Normid ja väärtused, mis mõjutavad soorolle, tööjaotust soo alusel, naiste ja meeste hoiakuid ja käitumist ning ebavõrdsust meeste ja naiste või mehelike ja naiselike omaduste väärtustamises.
  • Õigus olla vaba otsesest ja kaudsest soolisest diskrimineerimisest, inimõigused (sealhulgas vabadus inimväärikust piiravatest käitumisviisidest ja tavadest), ligipääs õigusabile.

Lähemalt: Euroopa Komisjon. A Guide to Gender Impact Assessment. Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus. 1998