Voliniku ja kantselei töötajate ettekandeid avalikel üritustel 2013

17.01.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Mis on sooline (eba)võrdsus? Mida peaks iga ettevõtja ja juht teadma soolise võrdõiguslikkuse seadusest?” CPD Arenduskeskuse ja Sotsiaalministeeriumi juhtimiskoolitusel „Juhtimine, kasu ja tasakaal“ Tallinnas.

22.01.2013 Mari-Liis Sepper rääkis seminaril Tallinna ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi uurimisrühmale, kes osaleb MISA rahastatud projektis “Võrdse kohtlemise edendamine”, voliniku tööpraktikas esinenud juhtumitest.

05.03.2013 Mari-Liis Sepperi ettekanne „Gender Equality and Equal Treatment in Estonia“ Jaan Tõnissoni Instituudi poolt korraldatud seminaril Põhja- ja Baltimaade täiskasvanuhariduse alase koostööprogrammi Norplus Adult projektis “Uued ja vanad demokraatiad”.

12.03.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Naiste-meeste võrdsus, sooline palgalõhe ja Eesti meditsiin“ Eesti Arstide Liidu volikogule.

22.03.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Kas ja kuidas teostab volinik järelevalvet soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse täitmise üle?“ Eesti Puuetega Inimeste Kojas.

03.04.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Gender Equality in Estonia“ Afgaani-Eesti ümarlaual.

26.04.2013 Soolise võrdõiguslikkuse spetsialist Liivi Pehk osales Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverentsi „Koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat edendamas“ paneeldiskussioonis teemal „Naisettevõtlus jätkusuutlikuks – naisettevõtluse edendamine ja kasvustrateegiad“.

30.05.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Võrdne palk ja kollektiivlepingud“ ametiühingute esindajatele.

31.05.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Sugude võrdsus ning töö ja pereelu ühitamine“ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) töötaja- ja peresõbraliku ettevõtluse seminaril.

04.06.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Riigieelarve naistele ja meestele – vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris“ Riigikogu naisteühendusele.

11.06.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Võrdõigusvoliniku ja ministeeriumide koostöösuunad sugude võrdõiguslikkuse edendamisel“ ministeeriumitevahelise soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise töörühma kohtumisel. Volinik andis ülevaate võrdõigusvoliniku tegevustest soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ja võimalikust koostööst ministeeriumidega. Kohtumisel tutvustasid voliniku kantselei töötajad ka projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“.

14.06.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tutvustas koos Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Liina Kanteriga Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolise võrdõiguslikkuse indeksit. Räägiti sellest, mida indeks näitab, miks see on vajalik ning selgitati Eesti näitajaid indeksi mõõdetud valdkondades.

26.07.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales rahvusvahelisel inimõiguste konverentsil „Towards a European Roadmap for LGBT Equality“ („Liikudes seksuaalvähemuste võrdõiguslikkuse Euroopa tegevusprogrammi suunas“) Vilniuses, kus juhtis paneeldiskussiooni, mis käsitles LGBT-de (lesbid, geid, biseksuaalsed ja transsoolised inimesed) õiguste tagamist, riiklike võrdõigusorganite ja vabaühenduste koostööd ning häid näiteid Euroopa Liidu riikidest. Konverentsil osalesid valitsuste, riiklike võrdõigusorganite ja vabakonna esindajad mitmelt poolt Euroopa Liidust. Konverents toimus Baltic Pride 2013 raames.

29.08.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2013. aasta II poole tööplaan ja eeldefineeritud projekti tegevuste tutvustamine“ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse korraldatud ümarlaual „Koostöö MTÜde ja soolise võrdõiguslikkuse riiklike struktuuride vahel – ühiste eesmärkide nimel“.

05.09.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne “Issues of Gender Equality and Equal Treatment in Estonia” Eesti Diplomaatide Koolis Georgia riigiametnikele.

18.-19.09.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales Euroopa võrdõigusorganite võrgustiku Equinet naiste ja meeste võrdse tasustamise teemalisel koolitusel Lissabonis juhtides töögruppi võimalikest strateegiatest võrdse tasustamise saavutamisel.

23.09.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi, Briti Saatkonna ning Välisministeeriumi korraldatud seminaril „Seadustega diskrimineerimise vastu“ võttes sõna paneeldiskussioonis. Seminari peaesineja oli Londoni King’s College’i inimõiguste professor Robert Wintemute.

27.09.2013 Soolise võrdõiguslikkuse spetsialist Liivi Pehk osales Eesti Naistoimetajate Ühenduse meediapäeval „Kas: kuidas töö – nõnda palk?“ Euroopa Parlamendi Eesti Infobüroos ning esines ettekandega „Naised ja mehed äriuudistes“.

28.09.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tegi ettekande „Volinik õigustevalvurina“ Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituudi Kääriku sügiskooli raames.

03.-04.10.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales Eesti Kirjandusmuuseumi korraldatud teaduskonverentsil „Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud“ Tartus. Sepper esines konverentsil avasõnavõtuga sellest, milline võiks olla eesti nais- ja meesuuringute ideaal.

22.10.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales TTÜ õiguse instituudi korraldataval seminaril „Kuidas vältida ebavõrdset kohtlemist ettevõtetes ja organisatsioonides?“. Volinik rääkis seminaril võrdõigusvoliniku praktikast diskrimineerimisvaidluste lahendamisel.

30.10.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tegi ettekande „Kas puuetega naistel ja meestel on erinevad mured?“ seminar-koolitusel „Sootundlikud puuetega inimesed“ Jõhvis. Seminari korraldas Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit.

06.11.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi avalik loeng Tartu Raekoja saalis „Kasu ja uuendus võrdõiguslikkusest“ voliniku kantselei maakondliku nõustamise raames.

07.11.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi avalik loeng Põlva maavalitsuses „Kasu ja uuendus võrdõiguslikkusest“ maakondliku nõustamise raames.

13.11.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi avalik loeng Paide maavalitsuses „Kasu ja uuendus võrdõiguslikkusest“ maakondliku nõustamise raames.

21.11.2013 Võrdõigusvoliniku kantselei korraldatud eriseminar „Kuidas saavutada mõju naiste ja meeste võrdsuse eest seismisel?“. Ürituse eesmärk oli tuua kokku poliitikud, ülikoolide ja kodanikuühenduste esindajad ning ajakirjanikud, et arutada, mida peaks tegema, et sugude võrdsuse eest kõnelejaid Eestis rohkem kuulda võetaks.

23.11.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Naiste positsioon kohalike omavalitsuste volikogude valimistel aastal 2013“ IRLi naiskogu IREN sügiskonverentsil Riigikogu konverentsisaalis.

26.11.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Võrdne kohtlemine värbamisel – praktiline ülevaade“ Rahandusministeeriumi korraldatud koolitusel avaliku sektori personalitöötajatele.

05.12.2013 Ettekanne „Võrdõigusvoliniku vaade soolisele võrdsusele/ebavõrdsusele Eesti ülikoolides“ Euroopa Kommunikatsiooniuurijate Assotsiatsiooni (ECREA) naisvõrgustiku seminaril „Me, my family and my academy“ Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instituudis. Seminar käsitles akadeemilise elu ja pereelu ühitamise teemat.

10.12.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ja soolise võrdõiguslikkuse spetsialist Liivi Pehk osalesid ministeeriumidevahelise soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise töögrupi kohtumisel Sotsiaalministeeriumis. Liivi Pehk andis kohtumisel ülevaate sellest, millised on Euroopa Liidu järgmisel struktuurivahendite perioodil programmide koostamisel ette nähtud nõuded soolise võrdõiguslikkuse kui läbiva teemaga arvestamiseks. Ühtlasi räägiti kohtumisel sellest, milline on soolise võrdõiguslikkuse seis Eestis.

11.12.2013 Võrdõigusvoliniku kantselei koolitus advokaatidele, mis tutvustas soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse rakendamispraktikat. Koolituse eesmärk oli anda ülevaade nimetatud kahe seaduse rakendamisest töövaidluskomisjonides, kohtutes ja võrdõigusvoliniku kantseleis.

11.12.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse rakendamine ning rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohad“ Nancy Nakamura Ideederiiulis toimunud vestlusringis. Räägiti diskrimineerimisest, kuidas seda ära tunda ja millist kaitset pakub riik, kes on kõige haavatavamad elanikkonnagrupid Eestis ning milles seisneb võrdõigusvoliniku töö.

17.12.2013 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ja nõunik Hille Naaber tutvustasid pressibriifingul voliniku kantselei poolt tehtud analüüsi, millised on puuetega inimeste töötamise võimalused ministeeriumides. Briifingul osales ka Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

19.12.2013 Võrdõigusvoliniku nõunik Hille Naaber esines Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ettekandega „Võrdõigusvoliniku töö ja pädevus“, mille raames rääkis lähemalt soolisest võrdõiguslikkusest ning võrdsest kohtlemisest.