Koolitused õpetajatele ja karjäärinõustajatele

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Koolitused õpetajatele ja karjäärinõustajatele

Head õpetajad ja karjäärispetsialistid!

Kutsume teid ühepäevasele TASUTA täiendkoolitusele, mille eesmärk on tutvustada õpetajatele ja karjäärinõustajatele Tallinna Ülikooli haridusteadlaste, Balti Filmi- ja Meediakooli, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei ja Innove SA poolt äsja välja töötatud kaasaegseid metoodilisi abivahendeid, mis aitavad tõsta teadlikkust piiravate stereotüüpsete hoiakute olemasolust ning õpetada noori tegema südamelähedasi haridus- ja karjäärivalikuid.

Koolitus annab teoreetilise ülevaate soostereotüüpide olemusest, muutunud töömaailmast ja isiksusest lähtuvatest karjääri kujundamise teooriatest. Erinevaid võimalusi, kuidas soolist võrdõiguslikkust puudutavaid erinevaid teemavaldkondi (nt diskrimineerimine tööturul, palgalõhe, soorollid perekonnas jne) käsitleda lõimituna erinevatesse ainetundidesse ja karjääriõppe tegevustesse.

Õpiväljundid

Õpetaja või karjäärinõustaja:

  • oskab märgata ja analüüsida soostereotüüpseid käitumisi ja hoiakuid noorte haridus- ja karjäärivalikutes
  • aitab  õppijatel märgata ja iseseisvalt analüüsida soostereotüüpseid hoiakuid haridus- ja karjäärivalikutes
  • on teadlik projekti juhendmaterjalide ning ristmeedia lahenduste kasutamisvõimalustest karjäärivalikute toetamisel ja suunamisel

Kõik koolitusel osalenud saavad vastavasisulise tunnistuse, iseseisva töö sooritajad saavad lisaks 1 EAP.

Koolitajad:

Tallinna Ülikoolist vanemteadur Dr. Triin Roosalu, soouuringute dotsent Dr. Kadri Aavik ja teadur Dr. Margarita Kazjulja.

Sihtasutus Innovest karjääriõppe peaspetsialist Virve Kinkar ning gestaltterapeut ja nõustaja Jelizaveta Dulberg.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta.

Asukoht ja toimumisaeg:

Eestikeelsed koolitused: 11. 02 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses, 18.02, 01.03 ja 06.03 Tallinna Ülikoolis

Venekeelsed koolitused: 12.02 Jõhvi kontserdimajas ja 06.03 Tallinna Ülikoolis.

Koolituspäev algab kell: 9:30 ja kestab kuni kell: 16.00 (toitlustus on korraldaja poolt).

Palun registreeruda enne 4.veebruari, läbi registreerimislingi leheküljel www.brea-k.eu, mille avame peagi. Kohtade arv on piiratud!

 

Koolituse ajakava

9:30 Kogunemine, tervituskohv, registreerimine

10:00  SUGU, SOOLINE SEGREGATSIOON JA EBAVÕRDSUS TÖÖTURUL JA HARIDUSES

Sissejuhatus teemasse ja rahvusvahelise projekti BREAK! ristmeedialahenduste ning vastvalminud väljundite tutvustus.

Liisa-Ly Pakosta

10:30 MILLISED ON MINU SOOHOIAKUD?

Praktiline harjutus ja kogemuste jagamine kasutades uusi juhendmaterjale.

Sihtasutus Innove koolitajad

11:30 Paus

11:45 DEFINITSIOONID JA MÕISTED

Sugu ja sooline ebavõrdsus Eesti haridussüsteemis ja tööturul.

Tallinna Ülikooli sotsioloogid

12:30 KARJÄÄRI KUJUNDAMISE PÄDEVUSED JA SOOSTEREOTÜÜPSED ERIALAVALIKUD

Praktiline harjutus ja tööleht- teadlikkus võimalikest mõjutajatest?! Soostereotüüpsete karjäärivalikute ületamine, head näited ja arutelu.

Sihtasutus Innove

13:15 Lõunapaus

14:15 KUIDAS RÄÄKIDA NOORTEGA SELLISTEST TEEMADEST?

Rahvusvaheline inspiratsioon Islandilt (video).

Rahvusvahelised eksperdid Islandilt

Praktiline harjutus ja kogemuste jagamine kasutades juhendmaterjali ning alternatiivseid videolõppe.

Tallinna Ülikool

15:30 Tagasiside ja kokkuvõtted

Tallinna Ülikool

16:00 Päeva lõpp

Palume registreeruda läbi BREAK! projekti kodulehe: www.brea-k.eu. Registreerimislink avaneb peagi.

Projekti lisainfo, sh juhend- ja videomaterjalid ning Miks mitte?! teleseriaali episoodid leiate BREAK! projekti kodulehelt: www.brea-k.eu.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust meiliaadressil: maria.tiidus@volinik.ee.

Tee volinikule avaldus
Top