Kas elukohajärgne põhikool saab keelata tüdrukutele pükste kandmise ning nõuda neilt vaid seeliku kandmist?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kas elukohajärgne põhikool saab keelata tüdrukutele pükste kandmise ning nõuda neilt vaid seeliku kandmist?

Kui elukohajärgse munitsipaalpõhikooli tütarlapsed on kohustatud koolis kandma seelikut
ning neil on keelatud kanda koolis pükse aga samaealised poisid tohivad samal ajal koolis
pükse kanda on tegu soolise diskrimineerimisega. Sellisel juhul on tütarlastele nende soost
tulenevalt seatud piirav nõue ja neid on koheldud poistest teistmoodi ja halvemini.

Nõue ei ole objektiivselt põhjendatud ning põhineb üksnes soostereotüüpidel. Oluliseks
asjaoluks on siinjuures see, et tegemist on elukohajärgse munitsipaalpõhikooliga ehk
kooliastmega, mis on kohustuslik ja kooli tüübiga, kuhu õpilane määratakse omavalitsuse
poolt. Vabatahtlikes koolitüüpides või –astmetes võib teoreetiliselt olla erinevaid
riietusnõudeid, kuna juhul, kui need õpilasele ei sobi, saab ta vaba tahte alusel valida muu
kooli. Elukohajärgse munitsipaalkooli õpilastel selline võimalus puudub.

Võrdne kohtlemine tähendab, et võrdses olukorras olevaid inimesi tuleb kohelda võrdselt –
kõigil inimestel peavad olema samas olukorras võrdsed võimalused. Nii otsene kui ka kaudne
sooline diskrimineerimine on keelatud. Otsene sooline diskrimineerimine leiab aset, kui ühte
isikut koheldakse tema soo tõttu halvemini kui teist isikut samalaadses olukorras.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse  anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top