Mida saab tööandja teha, kui liinitööle võetud töötaja asub regulaarselt täistundide ajal palvetama?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Mida saab tööandja teha, kui liinitööle võetud töötaja asub regulaarselt täistundide ajal palvetama?

Nii tööandjal kui ka töötajal on kohustus arvestada teise poole oluliste huvidega. Tööandja huvi on, et ettevõtte töö oleks tehtud parimal võimalikul ja kasumlikul viisil. Töötaja huvi on, et ta saaks teha soovitud tööd ja et  tema tööülesanded ei oleks vastuolus tema usuliste veendumustega.

Mõlemad pooled peavad täitma seadusest tulenevaid kohustusi ja tegema seda nii, et nad ei rikuks teise poole õigusi. Töötaja peab täitma töö iseloomust tulenevaid kohustusi, teatama viivitamata tööandjale töötakistusest ning  hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustuste täitmist.

Tööandja peab tööd juhtima viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi. Tööandja peab rakendama vajalikke meetmeid, et tagada töötajate kaitse diskrimineerimise eest. See tähendab, muuhulgas seda, et usulised veendumused ei tohi olla töötaja halvema kohtlemise põhjuseks.

Vastandlike huvidega olukorra saab lahendada nii, et töötaja peab töötakistusest teatama ja tööandja peab töö ümber korraldama. Töö peab saama tehtud viisil, et töötaja tööülesanded ei oleks vastuolus tema usuliste veendumustega.  Kui töötaja ei saa oma usu tõttu täita mõnda vähetähtsat töökohustust, kuid see ei sega ettevõtte tööd oluliselt, siis peab tööandja töötaja olulised huvid arvesse võtma ja näiteks tööülesanded töötajate vahel ümber jagama vms. Kui töötaja ei saa kokkulepitud töökohustusi täita olulisel määral, siis tuleb võimalusel pakkuda teist tööd, mida töötaja saab teha. Töötajal on kohustus täita töölepingust ja töö iseloomust tulenevaid tööülesandeid. Usulised veendumused ei anna õigust töö tegemata jätmiseks olulisel määral ega töökohustuste rikkumiseks.

Diskrimineerimise ärahoidmiseks võib konkreetsed küsimused saata voliniku kantseleile e-kirjaga aadressile: avaldus@volinik.ee. Pöörduda võivad nii töötajad kui ka tööandjad. Töölepingu muutmise, lõpetamise jms töölepingu seaduse täitmisega seotud küsimustega võib pöörduda tööinspektsiooni nõustamisjuristide poole.

Tee volinikule avaldus
Top