Millised seadused kaitsevad puuetega inimesi ebavõrdse kohtlemise eest?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Millised seadused kaitsevad puuetega inimesi ebavõrdse kohtlemise eest?

Eesti vabariigi põhiseadus kehtestab igaühe õiguse võrdsele kohtlemisele, öeldes, et kedagi ei tohi diskrimineerida. See tähendab ka seda, et kedagi ei tohi ebavõrdselt kohelda ehk diskrimineerida sellepärast, et tal on puue.

Võrdse kohtlemise seadus kaitseb puudega inimest ebavõrdse kohtlemise eest ainult töö ja kutseõppe valdkonnas:

·         töö saamise tingimuste ning värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel

·         edutamisel

·         töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel

·         töötingimuste kehtestamisel

·         töö tasustamisel

·         töö- või teenuste osutamise lepingu lõpetamisel või ametist vabastamisel

·         kutseõppes, karjäärinõustamisel, ümber- või täiendusõppe võimaldamisel

·         töötajate või tööandjate ühingutesse kuulumisel.

Võrdse kohtlemise seadus keelab puude tõttu diskrimineerimise otsesõnu üksnes töövaldkonnas ja kutseõppes. Võrdõigusvolinik on aga oma arvamuses leidnud, et kutseõppena saab mõista ka kõrgkooliharidust, mis valmistab inimest ette töötama teatud kutsealal, valdkonnas või ametikohal.

Ehkki võrdse kohtlemise seadus kaitseb puudega inimest ebavõrdse kohtlemise eest ainult töösuhetes ja kutseõppe valdkonnas, ei tähenda see seda, nagu oleks muudes olukordades – näiteks teenuste osutamisel – diskrimineerimine lubatud.

Eesti on ratifitseerinud ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mille eesmärk on tagada kõigile puuetega inimestele nende inimõigused ja põhivabadused ning edendada austust nende loomupärase väärikuse vastu.

Tee volinikule avaldus
Top