Mis on sooline ahistamine?

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Mis on sooline ahistamine?

Sooline ahistamine leiab aset, kui käitumise või tegevuse eesmärk on alandada teise inimese väärikust tema soo tõttu. Soolise ahistamisega on tegemist ka juhul, kui inimene tunneb, et mingi käitumine alandab teda tema soo tõttu, sealhulgas ka perekondliku hoolduskohustuse täitmise tõttu (laste kasvatamine, haige pereliikme hooldamine vms) ning loob häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna.

Näiteks võib sooline ahistamine aset leida siis, kui tööandja või kolleeg, klient või koostööpartner teeb stereotüüpsetel eelarvamustel põhinevaid märkuseid naiste või meeste või konkreetse nais- või meestöötaja kohta. Näiteks öeldes, et naistelt ei saagi loogilist mõtlemist oodata või et meestel puudub empaatiavõime. Soolise ahistamisega on tegemist ka juhul, kui kaastöötajad halvustavad oma kolleegi, kes on sageli sunnitud töölt eemal viibima seoses haige lapse põetamisega või kui ähvardatakse töötajat, et lapseootele jäämise korral lõpetatakse temaga tööleping. Ahistamisega on tegu ka näiteks siis, kui halvustatakse väikse lapse või puudega pereliikmega töötajat seetõttu, et ta ei saa osaleda pikemates välislähetustes. Sooline ahistamine võib toimuda ka siis, kui tööandja jagab tööülesandeid stereotüüpidest lähtudes. Näiteks kui kohvi keetmine ja koristamine antakse ülesandeks ainult naistöötajatele ning tehnikaalaseid teadmisi ja oskuseid oodatakse kõigilt meestöötajatelt. Sooline ahistamine on ka naistöötajate kutsumine töösuhetes ebasobivate hellitusnimedega nagu „tibuke”, mille eesmärk on inimest alandada või kohelda teda eelkõige kui seksuaalobjekti, aga mitte kui täisväärtuslikku töötajat.

Reeglina muutub säärane käitumine ahistavaks, kui see leiab aset korduvalt, kuid alati ei pea olema käitumine korduv.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda Võrdõigusvoliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.

Tee volinikule avaldus
Top