Arvamused

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Arvamused

Mis on voliniku arvamus?
Voliniku arvamuse eesmärk on anda hinnang, kas inimest on konkreetses olukorras ebavõrdselt koheldud.

Kuigi voliniku arvamus ei ole juriidiliselt siduv, ei tähenda see seda, et voliniku arvamusel ei oleks mõjuvõimu. Voliniku arvamus selle kohta, kas diskrimineerimine on toimunud või mitte, on abiks kannatanule oma õiguste edasisel kaitsel ning juhiseks teistele õiguskaitsega tegelevatele organitele. Seega annab voliniku arvamus inimesele suurema selguse ja kindluse, kas tema diskrimineerimiskahtlus on põhjendatud ning kas oleks piisavalt alust pöörduda teiste institutsioonide poole.

Kui volinik on oma arvamuse andnud ning leidnud, et diskrimineerimine on tuvastatud, võib inimene soovi korral pöörduda nende asutuste poole, mis lahendavad diskrimineerimisvaidlusi ning saavad välja mõista hüvitisi. Diskrimineerimisvaidlusi lahendavad kohus, töövaidluskomisjon või õiguskantsler. Töövaidluskomisjonis lahendatakse diskrimineerimisvaidlusi juhul, kui ebavõrdne kohtlemine toimub töösuhtes.

Valik voliniku arvamusi

Võrdsete võimaluste voliniku arvamus seoses piiravate soostereotüüpide kasutamisega omavalitsuste hinnangutes (2020)

Voliniku arvamus soolise diskrimineerimise kahtluse kohta edutamisel ja töö tasustamisel (2018)

Voliniku arvamus abinõude rakendamisest erivajadustega inimeste suhtes (2017)

Voliniku arvamus põhikooli II ja III astme tehnoloogiavaldkonna ainekava uuendamiseks (2017)

Voliniku arvamus abinõude rakendamisest erivajadustega inimeste suhtes (2017)

Voliniku arvamus koolituse ruumide ligipääsetavusest (2016)

Voliniku arvamus õigusest värvata vaid ühest soost inimesi juhul, kui eriseaduses puudub vastav reservatsioon (2016)

Voliniku arvamus veendumuste tõttu diskrimineerimisest töösuhte lõpetamisel (2016)

Voliniku arvamus diskrimineerivatest töökuulutustest (2016)

Kooliõpilaste vastuvõtutingimuste sätestamine (2016)

Töövõimetuslehtede andmise korra kohta töövõimetuspensioni saavatele isikutele (2016)

Voliniku arvamus, mis puudutab vahe tegemist raviteenuse hinnastamises ja rahastamises samast juriidilisest soost isikutele ühetaolise meditsiinilise näidustuse alusel tehtud ühele ja samale meditsiinilisele toimingule sõltuvalt sellest, millisel õiguslikul alusel (nt kas sünnipäraselt või muul õiguslikul alusel) on juriidiline sooline määratlus isikule omistatud (2016)

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaldamisest töösuhtes ohvristamise juhtumites (2015)

Seoses meeste ja naiste võrdse kohtlemisega reproduktiiv- ning seksuaaltervise alase tervishoiuteenuse pakkumisel (2015)

Seoses töövahendusportaalide praktikaga koguda ja võimaldada tööpakkujatel teostada otsinguid tööotsijate isikuga seonduvate andmete alusel (2015)

Voliniku arvamus, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaldamist seksuaalse ahistamise juhtumites (2015)

Seoses kaebusega, mis puudutab avaldajate diskrimineerimist rahvuse ja/või keeleoskuse tõttu töösuhte lõpetamisel (2015)

Voliniku arvamus, mis puudutab tööandja kohustust võimaldada oma töötajatel ühitada töö ja pereelu (2015)

Voliniku seisukoht, mis puudutab nägemispuudega inimese õigust liikuda juhtkoeraga (2015)

Seoses kaebusega, mis puudutab avaldaja diskrimineerimist tööle värbamisel vanuse tõttu (2014)

Seoses kaebusega Välisministeeriumi vastu, mis puudutab avaldaja diskrimineerimist tööle värbamisel tema rahvuse tõttu (2012)

Seoses kaebusega AS G4S Eesti vastu, mis puudutab avaldaja diskrimineerimist töö tasustamisel ning lapsehoolduspuhkuselt naasmisel kokkuleppele mittevastava töö pakkumisel (2012)

Tee volinikule avaldus
Top