Arvamused

Voliniku arvamuse eesmärk on anda hinnang, kas inimest on konkreetses olukorras ebavõrdselt koheldud.

Kuigi voliniku arvamus ei ole juriidiliselt siduv, ei tähenda see seda, et voliniku arvamusel ei oleks mõjuvõimu. Voliniku arvamus selle kohta, kas diskrimineerimine on toimunud või mitte, on abiks kannatanule oma õiguste edasisel kaitsel ning juhiseks teistele õiguskaitsega tegelevatele organitele. Seega annab voliniku arvamus inimesele suurema selguse ja kindluse, kas tema diskrimineerimiskahtlus on põhjendatud ning kas oleks piisavalt alust pöörduda teiste institutsioonide poole.

Kui volinik on oma arvamuse andnud ning leidnud, et diskrimineerimine on tuvastatud, võib inimene soovi korral pöörduda nende asutuste poole, mis lahendavad diskrimineerimisvaidlusi ning saavad välja mõista hüvitisi. Diskrimineerimisvaidlusi lahendavad kohus, töövaidluskomisjon või õiguskantsler. Töövaidluskomisjonis lahendatakse diskrimineerimisvaidlusi juhul, kui ebavõrdne kohtlemine toimub töösuhtes.