Euroopa Liidu kodakondsus

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikust töötajat või ametnikku ja tema perekonnaliiget tuleb sõltumata kodakondsusest kohelda võrdselt Eesti kodanikuga. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik tegutseb Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö kontaktpunktina Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikest töötajate ning nende pereliikmete vaba liikumise õiguse teostamise toetamiseks.

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikust töötaja või ametnik ja tema perekonnaliige, kes leiab, et ta on kannatanud või kannatab töötajate vaba liikumise õiguse teostamise põhjendamatute piirangute ja takistuste tõttu või et teda on võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu õigusvastaselt koheldud, isegi kui selline töösuhe, millega kaasnes väidetav piiramine, takistamine või diskrimineerimine, on lõppenud, võib kasutada kõiki õiguskaitsevahendeid samadel alustel ja ulatuses nagu Eesti kodanik.

Euroopa Liidu kodaniku seadus

Võrdse kohtlemise seadus