Haridus ja teadus

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Haridus ja teadus

Võimalus õppida peab olema võrdne kõikidele inimestele sõltumata tema vanusest, soost, rahvusest, sotsiaalsest seisusest, poliitilistest veendumustest, tervisest jm.

Sooline võrdõiguslikkus hariduses tähendab võrdset juurdepääsu kõikidele haridusastmetele ja –valdkondadele, luues kõigile tütarlastele ja poistele, naistele ja meestele võrdsed võimalused saada formaalset ja mitteformaalset haridust.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus kohustab ministeeriume ning haridus- ja teadusasutusi soolist võrdõiguslikkust edendama. Selleks et hakata ebavõrdsust märkama, tuleb alustada statistiliste andmete analüüsidest ning sootundlikest uuringutest, kokku leppida selgetes eesmärkides sugude ebavõrdsuse vähendamisel ja otsustada rahvusvahelise kogemuse najal, millised on Eesti jaoks sobivad ja tõhusad meetmed.

Üldharidus
Kutse- ja kõrgharidus
Teadus

Tee volinikule avaldus
Top