InWeGe

Taustainfo

InWeGe (Income, Wealth, Gender) projekt pakub innovatiivset ja statistikapõhist veebirakendust peamiselt naistele, et nad saaksid otsustada ja teha paremaid valikuid tööturul.

Projekti käigus seiratakse majandusteaduslaste abil soolist erinevust sissetulekutes ja jõukuses inimese elutsükli jooksul ning analüüsitakse soolisi erinevusi erinevates sissetulekutes, - ja pensionivarades, keskendudes Eestis valitsevatele trendidele. Analüüsis kasutatakse võrdlusandmeid ka teistest Euroopa riikidest. Vaatluse all on eelkõige naiste palgad, varad ja pensionid.  

Veebirakendus

Projekti tulemusena on valminud sissetuleku ja jõukuse soolist erinevust väljendav veebirakendus. Veebirakendust saavad kasutada kõik, kes soovivad tööga seotud otsuse tegemisel, lähtuda kehtivast palgatasemest, (mis on hetkeseisuga turul valdkonnas valitsev), arvestades tema hariduslikku tausta, sugu jt andmeid. Interaktiivne tööriist tõstab teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, eelkõige palga – ja pensioniteemal.

Veebirakenduse kasutamine aitab muuta Eesti tööturgu avatumaks ja läbipaistvamaks. Aitab naistel seista palgavõrdsuse eest ja annab vahendi erinevate isiklike otsuste tegemisel pensionile jäämise korral.  Veebirakenduse kaudu saab kasutaja võrrelda erinevaid tulevikku suunatud isiklikke sissetulekut ja pensionitulemusi mõjutavaid olukordi, sh kui ta võtab vastu madalama palga või kui ta lahkub tööturult, millist eriala valida jt. Veebirakendus aitab tänaste otsuste mõjusid tulevikus paremini mõista. 

Veebirakendus koosneb palga- ja pensionirakendusest. Palgarakendus näitab, milline on olukord Eestis. Töötajate registri andmete põhjal kuvatakse täistööajaga meeste ja naiste keskmise kuupalga erinevus maakondade ning ametialade kaupa. Näidatakse ka mediaanpalka ja keskmist palka. Infot näidatakse ametite klassifikaatori kõige madalamal tasemel, mida on võimalik vastaval Eesti kaardil märgitud maakonna ja ametiala kohta esitada. Selleks, et Palgarakendus jõuaks veelgi rohkemate Eesti inimesteni, tegime koostööd Statistikaametiga. Lähiajal on rakendus kättesaadav Statistikaameti kodulehel.

Pensioniplaani kalkulaatori eesmärk on näidata inimestele, milliseks kujuneb nende tulevane pension ning kuidas elu jooksul tehtud otsused seda mõjutavad. Oleme kalkulaatorisse koondanud kaks vaadet – tulevase pensioni tänase väärtuse ja tulevikuväärtuse. Pensioni tänast väärtust arvutatakse kalkulaatori sinistel lehtedel ning tulevikuväärtust näidatakse lehel Tulevikuväärtus, mis on roheline. Tulevikuväärtuse lehe arendamisel tegime koostööd Sotsiaalkindlustusametiga.

Teadustöö

Projekti käigus 2019.-2020. aastatel valmis üheksa teadusuuringut. Uuringuid viisid läbi Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli TalTech majandusteadlased. Täismahus uuringud on kättesaadavad inglise keeles:

Teavitustöö

Kahe aasta vältel oleme töötanud selle nimel, et Eesti inimesed oleks teadlikumad soolise palgalõhe olemusest ja selle tahkudest, aga samuti ka palgalõhe vähendamise võimalustest. Näiteks oleme korduvalt kirjutanud ja rääkinud nii rakendusest ja uuringutest, kui ka palgalõhest laiemalt. InWeGe tegemisi on meedias kajastatud ligi 70 korral. Eesti keele kõrval tegime meediatööd ka vene ja inglise keeles.

Lisaks meediakanalitele avaldasime Võrdsete võimaluste voliniku ja InWeGe projekti Facebook’i lehtedel märkimisväärseid uudiseid soolise palgalõhe ja soolise võrdõiguslikkuse teemal. Projekti tegemisi kajastasime ka voliniku Instagram'is. Samuti on voliniku YouTube'i kanalis saadaval üldine video projekti ja uuringu põhitulemuste kohta ning neli videot soolise palgalõhe kohta lihtsas keeles. Sellega tagame, et soolisest palgalõhest on nüüd teadlikumad väga erinevad inimesed.

Üritused

Selleks, et noored paremini teadvustaks palgalõhega seotud väljakutseid, korraldasime koolivisiite ja e-külalistunde. Tegime kahe aasta jooksul koostööd kokku 24 kooliga üle Eesti. Lisaks Tallinnale tutvustasime projekti tegemisi õpilastele Tartust Toilani.

Kahe aasta jooksul korraldasime kuus avalikku arutelu ja ümarlauda. Näiteks 2019. a Euroopa Parlamendi valimiste eel arutasime võrdsete võimaluste üle koos kandidaatidega. Mõlema aasta augustis aga käisime Paides Arvamusfestivalil meie teadlaste uuringute tulemusi tutvustamas. Arvamusfestivali arutelusid saab mugavalt järele kuulata-vaadata teile sobivas kohas ja seadmes: 2019. aasta arutelu varade lõhest kui ka 2020. aasta arutelu ettevõtete rollist palgalõhes ja palgalõhe vähendamisest.

2019. aastal toimusid projekti ava- ja vahekonverentsid. Hea ülevaate teadusuuringutest annab ka 30. novembril 2020. aastal toimunud projekti lõpukonverents. Projekti käigus valminud rakendusi ja teadusuuringuid tutvustasime ka Euroopa võrdõigusvolinike võrgustiku Equinet 2020. a. aastakoosolekul.

Pilt
Pilt