Abiks ahistamise korral

Mis on ahistamine?

Ahistamine on inimesele soovimatu või ebameeldiv korduv käitumine, mis loob alandava, ründava, solvava või vaenuliku keskkonna ja mis põhineb näiteks kellegi sool, rassil, nahavärvil, rahvusel, usutunnistusel või veendumustel, vanusel, puudel või seksuaalsel sättumusel. Ahistamine on üks diskrimineerimise vorme.

Sooline ahistamine

Sooline ahistamine leiab aset siis, kui käitumise või tegevuse eesmärk on alandada teise inimese väärikust tema soo, sealhulgas ka perekondliku hoolduskohustuse täitmise tõttu (laste kasvatamine, haige pereliikme hooldamine vms) tõttu ning loob häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna

Seksuaalne ahistamine

Seksuaalne ahistamine leiab aset, kui ühe inimese seksuaalse olemusega käitumine või tegu (olgu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline) on teisele inimesele soovimatu ja see alandab inimese väärikust.

Organisatsioonikultuur

Organisatsioonikultuuri alus on heasoovlik ja kolleegile sobiv käitumine. Julgustame töötajaid soovimatule käitumisele alates esimesest korrast ei ütlema, seda selgelt kõnes või kirjas väljendades, saates näiteks e-kirja.

Toetav meeskond

Toetavas meeskonnas on keelatud diskrimineerivad, ahistavad ja kiusavad teod, aga ka tegevusetus. Kolleegid, kes on olnud sobimatu käitumise tunnistajad või kellele on mõni töötaja usaldanud oma mure kiusamise või ahistamise pärast, peavad sellest teada andma.

Keelatud on näiteks soovimatu ja tahtevastane füüsiline kontakt, seksuaalse sisuga teenuste küsimine või nõudmine, alandavad või ähvardavad kommentaarid, naljad, žestid, sõnumid, joonistused, karikatuurid, videod, hüüdnimed või halvustavate nimede kasutamine ning kaastöötaja pahatahtlik ignoreerimine.

Säärane käitumine on keelatud kõigis vormides, nii vahetus suhtluses, telefonivestluses ja -sõnumites kui ka e-kirjades, sotsiaalmeedia sõnumites ja -postitustes.

Kuidas toimida?

Kui koged ahistamist või oled sellise käitumise tunnistaja, anna sellest viivitamata teada [oma otsesele ülemusele]. Juhul kui suuline pöördumine ei anna tulemust, pöördu uuesti kirjalikult taasesitataval moel. Kui [otsese ülemuse] poole pöördumine ei ole mõistliku aja jooksul tulemust andnud või juhtum on seotud vahetu juhiga, teavita olukorrast temast kõrgemalseisvat juhti/juhtorganit.

Sul on alati õigus pöörduda diskrimineerimis- või ahistamisjuhtumi puhul riigiasutuste (näiteks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku, tööinspektsiooni, politsei või prokuratuuri) poole.

Kaebus juhi/juhtorgani liikme vastu esita ettevõtte või organisatsiooni nõukogule või omanikule, riigiasutuse puhul tööandja tegevuse üle kontrolliõigust omavale valdkondlikule ministeeriumile.

 

Abistavad lingid

Juhised ennetamiseks

Mis on viisakas?

Viisakus õpime me väiksest peale. Viisakalt käitume me austustest teiste suhtes. «Palun» ja «tänan» öelda pole kunagi liiast, samuti vabandada.

Mis vahe on seksuaalsel ahistamisel ja flirdil?

Seksuaalne ahistamine erineb flirtimisest ja naljategemisest selle poolest, et see on ühepoolne ning isegi kui ahistajal palutakse sellised sõnad või teod lõpetada, siis ta jätkab.

Mis vahe on ahistamisel ja ebaviisakusel?

Ebaviisakus muutub seksuaalseks ahistamiseks kui isik, kellele on teada antud tema (ebaviisaka) seksuaalse sisuga käitumise soovimatusest, seda ikkagi jätkab

Kas ahistamise vastu seismine vähendab kellegi tõenäosust endale elukaaslane leida?

Kuigi tööl käimise eesmärk ei ole elukaaslase leidmine, võivad seksuaalsed suhted töö juures viia õnneliku liiduni. Ahistamine, kui oma sisult teise isiku väärikust alandav tegevus, paarisuhteni viia ei saa, sest flirt muutub ahistamiseks teise poole vastumeelsusel.  

Mille järgi saan otsustada, et olen sattunud ahistamise ohvriks?

Juhul, kui meeskonnas teeb üks töötaja teisele seksuaalse sisuga ettepaneku, ei ole koheselt tegemist seksuaalse ahistamisega. Kui ettepanek on saanud eitava vastuse, kuid ettepaneku tegemine jätkub häirival moel, on tegemist ahistamisega. Seega, Sinu kolleegi või ülemuse ebaviisakas seksuaalse alatooniga käitumine muutub seksuaalseks ahistamiseks, kui ta vaatamata Sinu poolt sellise käitumise soovimatusest teada andmist ikka seda jätkab.

Mille järgi saan otsustada, et olen kedagi ahistanud?

Ahistaja subjektiivne hinnang ei oma ahistamise tuvastamisel suurt tähendust. Seksuaalse olemusega käitumise või tegevuse eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine, eelkõige luues häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna. Tähendust omab see, kuidas on ahistatu teatud käitumist subjektiivselt tajunud. Häiriva või vaenulikuna peab õhkkonda tajuma ahistatu. Näiteks see, mis ahistajale on tundunud ahistatu poolt  soovitud käitumisena, naljana vms, ei pruugi olla samamoodi tunnetatud ahistatu poolt.

Kas ahistajad on mehed või naised?

Ahistatav ja ahistaja võivad olla ükskõik mis soost. Teo toimepanija ei pea olema vastassugupoole esindaja.