Your Europe ja Euroopa Liidu ühtne digivärav

Ühtse digivärava (SDG ehk Single Digital Gateway) eesmärk on lihtsustada rahvusvaheliselt tegutsevate ettevõtete toimimist ning kodanike mugavat asjaajamist. Selleks luuakse Euroopa Liidu siseturu võrgustik, mis võimaldab ettevõtjatel ja kodanikel saada aja- ja asjakohast teavet ning abi ühest kohast. Lisaks võimaldab see võrgustikus olevaid teenuseid tarbida piiriüleselt ja veebipõhiselt ühekordse küsimise põhimõtte (nn once-only principle) alusel.

Euroopa Liidu tasandil on ühtne kontaktpunkt ja brändinimi Your Europe, mida täiendatakse eespool nimetatud SDG võrgustiku infoga. Sealt on leitavad ka siseriiklikud kontaktpunktid. Eestis on selleks kontaktpunktiks riigiportaal www.eesti.ee.

Tulenevalt Euroopa Liidu kodaniku seadusest ja võrdse kohtlemise seaduse § 16 lõikest 8 tegutseb soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö kontaktpunktina Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikest töötajate ning nende pereliikmete vaba liikumise õiguse teostamise toetamiseks. Juhindume reeglist, et Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikust töötajat tuleb sõltumata kodakondsusest kohelda võrdselt Eesti kodanikuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta Euroopa Liidu piires.

Vaba liikumine – ELi kodanikud

Töötajate vaba liikumine on asutamislepingust tulenev põhivabadus, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 45 ning mida on arendatud edasi ELi teiseste õigusaktide ning Euroopa Kohtu praktikaga. ELi kodanikel on õigus:

 • otsida tööd mõnes muus ELi liikmesriigis;
 • töötada selles riigis vajamata tööluba;
 • elada selles riigis töötamise eesmärgil;
 • jääda riiki, kus töötati ka pärast selle lõppemist;
 • saada võrdset kohtlemist asukohariigi kodanikega seoses töö saamise, töötingimuste ning kõigi muude sotsiaalsete hüvede ning maksusoodustustega.

ELi kodanikud võivad samuti lasta üle kanda teatavat liiki tervise- ja sotsiaalkindlustust riiki, kus nad asuvad tööd otsima (vt sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ).

Töötajate vaba liikumist kohaldatakse üldiselt ka Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates riikides: Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Inimesed, kes töötavad teatud ametikohtadel võivad samuti lasta tunnustada ma kutsekvalifikatsiooni välismaal (vt kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine).

ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamisega koostatakse eeskirjad, et kaitsta ELis, Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis liikuvate inimeste õigusi.

Kes saavad sellisest vabadusest kasu?

 • Tööotsijad, s.t. ELi kodanikud, kes liiguvad teise ELi liikmesriiki tööd otsima, teatavatel tingimustel
 • ELi kodanikud, kes töötavad mõnes muus ELi liikmesriigis;
 • ELi kodanikud, kes pöörduvad tagasi oma päritoluriiki pärast välismaal töötamist.
 • Samuti eespool nimetatud isikute pereliikmed.

Õigused võivad erineda teataval määral isikute puhul, kes kavatsevad asuda töötama füüsilisest isikust ettevõtjana, kes on üliõpilased või pensionärid või muud majanduslikult mitteaktiivsed inimesed. Lisateabe saamiseks selliste isikurühmade kohta vaadake portaali Your Europe

Millised on piirangud?

 • Siin kirjeldatud õigusi kohaldatakse inimeste suhtes, kes kasutavad oma õigust vabale liikumisele töötamise eesmärgil.
 • Teatavaid piiranguid on kehtestatud avaliku julgeoleku, avaliku korra ja rahvatervise kaalutlustel ning avalikus sektoris töötamise puhul.

ELi kodanikel on lubatud siseneda teise liikmesriiki ja seal elada töö otsimise eesmärgil. See õigus kehtib aga ainult kuus kuud ja pärast seda ainult seni, kuni asjaomased isikud suudavad tõendada, et nad jätkavad aktiivselt tööotsinguid ja et neil on reaalne võimalus tööle saada (Liikumisvabaduse seaduse/EL paragrahv 2, lõige 2, punkt 1a).

Teatavatel asjaoludel kehtib töötajate liikumisvabadus kuus kuud või kauem pärast töösuhte lõppu (näiteks õnnetuse tagajärjel tekkinud ajutise töövõimetuse või sunniviisilise töötuse korral). See annab ELi kodanikule ja tema pereliikmetele õiguse selle perioodi jooksul riigis viibida.

ELi direktiiv 2014/54/EL, mis võeti vastu 2014. aastal, kehtestas meetmed töötajate vaba liikumise kontekstis antud õiguste oluliseks tugevdamiseks. Eelkõige nõuab direktiiv liikmesriikidelt võõrtöötajate ja nende pereliikmete jaoks riiklike nõuandeorganite loomist. Need asutused pakuvad sõltumatut nõu tööhõivele, tööhõive- ja töötingimustele, sotsiaalsetele ja maksusoodustustele ning kutseõppele ja eluasemele juurdepääsu kohta, samuti korraldavad uuringuid ja sõltumatuid analüüse töötajate liikumisvabaduse kohaldamise kohta. 

Rohkem infot Eestis töötavatele ja elavatele EU kodanikele:

the Estonian Police and Border Guard’s webpage  

eesti.ee webpage

settleinestonia.ee

 

Euroopa Liidu tasandil:

European Labour Authority (ELA)

European Citizen Action Service (ECAS)

EU Rights Clinic

Employment, Social Affairs & Inclusion

Leia teavet liikmesriikide kaupa: Your Europe (Single Digital Gateway) 

Leia teavet teeemade kaupa: Your Europe (Single Digital Gateway)