Meist

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Kes me oleme?

Võrdõigusvolinik on sõltumatu ja erapooletu ametiisik. Ta nõustab ja abistab inimesi, kes kahtlustavad, et neid on diskrimineeritud.

Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda igaüks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud tema soo, rahvuse või nahavärvuse, usundi, veendumuste, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste  või ametiühingusse kuulumise tõttu.

Volinik jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist ning teostab järelevalvet nii avalikus kui ka erasektoris.

Veel teeb volinik selgitus- ning edendustööd inimeste hoiakute muutmiseks, võimalike eelarvamuste ja iganenud ning piiravate stereotüüpide  kummutamiseks.

Võrdõigusvolinik on Liisa Pakosta. Volinikku toetab tema töös voliniku kantselei.

 

Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö kontaktpunkt

Tulenevalt Euroopa Liidu Kodaniku seadusest  ja võrdse kohtlemise seaduse § 16 lõikest 8  tulenevalt tegutseb volinik Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö kontaktpunktina Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikest töötajate ning nende pereliikmete vaba liikumise õiguse teostamise toetamiseks. Juhindume reeglist, et Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikust töötajat tuleb sõltumata kodakondsusest kohelda võrdselt Eesti kodanikuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires.

Projektid

Meeskond

Tee volinikule avaldus
Top