Projekt BREAK!

  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist
  • Oleme siin, et
  • Kaitsta sinu õiguseid
  • Ning ära hoida mis tahes diskrimineerimist

Tule konsultatsioonile! Vaata asukohta

Projekt BREAK!

Projekt BREAK – ületades soolisi stereotüüpe Euroopas ristmeedia abil.

Võrdse kohtlemise voliniku kantselei koostöös projekti partneritega (Eesti
Rahvusringhääling, Tallinna Ülikool, SA Innove, Haridus- ja Teadusministeerium,
Leedu võrdse kohtlemise volinik ja Islandi soolise võrdõiguslikkuse keskus) viib läbi
ristmeediaprojekti, mille eesmärk on teadvustada võrdse kohtlemise ja võrdsete
võimaluste olemust. Projekt toimub 2017-2019 (30 kuud). Projekti põhiline
rahastaja on Euroopa Komisjon.

Ristmeedia projekti peamised tegevused on miniseriaali tootmine, kus läbi
erinevate tegelaskujude (nt. puudega, teisest rahvusest, lapse või vanuri
hoolduskoormusega inimene, tööd otsiv noor, kõrgkooli lõpetanu jne) põimitakse
läbi igapäevasituatsioonid erinevate probleemidega ja valikuvõimalustega neid
lahendada. Paralleelselt toimub samade tegelaskujude ja situatsioonide areng ka
teistes meediakanalites (raadio, sotsiaalmeedia, veebileht, avalikud üritused jms).

Esialgse plaani kohaselt valmistatakse 14 episoodi, pikkusega ca 28 minutit.
Episoodid jõuavad ETV ekraanile aastal 2018. Samal ajal toimuvad tegevused ka
teistes kanalites: raadio, sotsiaalmeedia, veebikeskkond jms.

Lisaks luuakse ristmeedia projektiga haakuvad ja seal esitatud situatsioonide näitel
veebipõhised õppematerjalid võrdse kohtlemise teemade tutvustamiseks, mis

sobiksid erinevatele sihtgruppidele (eelkooliealised lapsed, kooliõpilased,
kutsekoolide õpilased, abituriendid, tööle asujad, õpetajad, tööandjad jne).
Õppematerjalid on tasuta kättesaadavad digitaalse õppevara portaalis e-koolikott.
Õppekeskkond sisaldab materjale erinevatele sihtgruppidele ning on ühildatud
riikliku õppekavaga. Täiendavalt koostatakse ka metoodilised juhendid õpetajatele.

Võrdse kohtlemise seadus tagab isikute kaitse diskrimineerimise eest soo, rahvuse
(etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse,
puude või seksuaalse sättumuse alusel. Kõigi nimetatud tunnustega seotud küsimusi
üritab ka ristmeedia projekt käsitleda. Peamises fookuses on piiravatest
soostereotüüpidest vabanemine ja neist sõltumatu erialavaliku soodustamine.

Peale projekti lõppu mõõdetakse projekti mõju ühiskonnas. Lõppeesmärk on
stereotüüpide vähenemine, võrdsest kohtlemisest motiveeritud ja teadlikumad
noored, kes kujundavad meie ühiskonna nägu tulevikus. Salliv ühiskond ja võrdsed
võimalused aitavad kaasa vähendada sotsiaalset ebakindlust, mis omakorda tõstab
ka riigile laekuvate maksude kogumahtu.

 

BREAK! – overcoming gender stereotypes in Europe through cross-media learning

BREAK! Project aims to contribute to overcoming educational and occupational gender segregation by reaching out to young people aged 13-30 through innovative cross-media tools and practices that are up to date with nowadays youth.

The project will be carried out by the Estonian Gender Equality and Equal Treatment Commissioners office as a lead partner, Estonian Public Broadcasting, Foundation Innove, Tallinn University, the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson in Lithuania and the Centre for Gender Equality in Iceland. The project that takes place for 30 months between 2017 and 2019, is mainly financed by the European Commission.

Objectives of the project:

–       To develop a solid methodological framework based on a behavioural approach, in order to monitor and evaluate how the project’s activities generate change in the attitudes of young people aged 13-30.

–       To produce a series of film episodes that address everyday situations of young people that are connected with gender stereotypes.

–       To engage and involve young people through an innovative cross-media project, using different forms of social media, blogs, online interactive educational materials, real-life events etc.

–       To facilitate the  use of different means and materials in by teachers in classrooms as well as by career counsellors, helping them to challenge the stereotypical assumptions about the roles of men and women

 

Expected results:

–       Raised awareness among Estonian, Lithuanian and Icelandic societies, including the Russian speaking minority, with regards to current realities and the negative impact of gender stereotyping in education and labour market.

–       More professional approach by teachers and career counsellors, equipped with relevant competences and contemporary interactive materials for working with young people without a gender bias.

–       Less school drop-outs because of wrong career choices.

–       An understanding and methodology on how to to work against gender bias in education and labour market that is transferrable to ohter European societies.

 

Main outputs being produced:

–       One interactive Project website containing all media materials, in 5 languages (EN, EE, LT, IS, RU).

–       A series of 10 film episodes, available online and hard disk, subtitled in EN, EE, RU, IS, LT and PL.

–       30 raadio shows and podcasts in Estonian, Russian and Icelandic.

–       Cross-media campaigns in 3 countries (special website, blog, foorum, online games, facebook, twitter, instagram).

–       Workshops for young people.

–       A set of guidelines for teachers and for career counsellors.

–       An impact assesment study.

–       Guidelines for media intervention and educational materials in different contexts.

–       Policy recommendations.

Tee volinikule avaldus
Top