Projektid

Voliniku kantselei on osalenud mitmetes Euroopa Komisjoni projektides. Sellelt veebilehelt leiate meie projektide tulemusena valminud väljundid, kokkuvõtted ja infomaterjalid.

EquiTech

EquiTech

European Commission Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2023-EQUAL)

Avatud Taustainfo seaded

Taustainfo

EquiTech - Improving response to risks of discrimination, bias and intolerance in automated decision-making systems to promote equality
 
Projekt EquiTech keskendub sellele, kuidas vältida ebaõiglust ja kallutatust automaatsetes otsustusprotsessides. 
Avalikud asutused kasutavad üha rohkem tehisintellekti ja arvutialgoritme andmetöötluseks ning teenuste pakkumiseks. Samal ajal on oluline olla teadlik ja tagada, et diskrimineerimist ei toimuks.  
EquiTech analüüsib Eesti ja Leedu riigiasutuste automaatseid otsustusprotsesse ja nende algoritme. Analüüsi tulemusena valmivad juhendid ja koolitusmaterjalid nii tarkvara arendajatele kui ka riigitöötajatele, eesmärgiga tagada algoritmides võrdne kohtlemine.
 
Projekti koordinaatoriks on Võrdõigusvoliniku kantselei, partnerite hulka kuuluvad Leedu Võrdõiguslikkuse voliniku kantselei, Eesti Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning TalTech.
 
 

Projekt algas 1. mail 2024 ja kestab kaks aastat.

Pilt
EL lipp

 

 
 
 
Pilt
Euroopa Komisjoni logo
Projekt WoBaCa

Projekti „Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine töö- ja eraelu tasakaalustamise võimekuse tõstmise abil“ (Towards gender equality through increased capabilities for work-life balance, WoBaCa) koordineerib Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Eestis. Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon.

Projekti kodulehe leiad siit.

Projekti eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust ning tõsta naiste ja meeste töö- ja eraelu tasakaalu suurendamise võimekust, töötades välja mitmeid uuenduslikke ja interaktiivseid tööriistu. Need tööriistad aitavad suurendada võrdsust läbi igapäevaste praktiliste oskuste parandamise, hoiakute muutmise ja sooliste stereotüüpide vähendamise.

Üheks neist innovaatilistest tööriistadest on strateegiline õpimäng, millest on valminud nii füüsiline lauamäng kui ka digimäng. Mäng põhineb voliniku analüüsil aspektidest, mis takistavad töö- ja eraelu vahelise tasakaalu saavutamist või soodustavad diskrimineerivaid praktikaid, mis seda tasakaalu negatiivselt mõjutavad.


Õpimäng on loodud kasutamiseks koolides, ettevõtetes ja laiema üldsuse poolt. Osana suuremast projektist kasutatakse õpimängu paralleelselt koos lühifilmidest koosneva seriaaliga. Õppeseriaali tootis Kuukulgur Film.
Projekti väljundiks on ka töö ja pereelu tasakaalu toetavad suunised: perekondlike kohustusega inimestele, nende töökaaslastele, organisatsiooni või ettevõtte juhtkonnale, kohalikule omavalitsusele, haridusasutustele või õppeasutustele, poliitikakujundajatele, töövõtjatele ja töötajatele ning lihtsas keeles juhend.

Projekti viiakse ellu koostöös Saksamaa Heidelbergi linna ja Serbia võrdsusvolinikuga, kellelt saadakse väärtuslikku tagasisidet projekti raames loodud tööriistade kasutamise kohta nii riiklikul kui ka omavalitsuse tasandil. Projekti kolmas partner on Estonian Business School, kelle roll on käitumisteadustel põhineva metoodika ja uurimistöö läbiviimine.

Serbia Vabariik võttis osa uuringust “Kolmas elukvaliteedi uuring Euroopas”, milles võrreldi töö- ja eraelu tasakaalu Lääne-Balkani riikides ning uuringuga leiti, et Serbias on kõige suurem protsent töötajaid, kellel puudub töö ja pereelu tasakaal. Seda seletatakse töökorralduse ning paindumatu tööajaga. Naised teevad suuremal määral tasustamata tööd kui mehed ning see peegeldub ka töö ja eraelu tasakaalus.

Heidelbergi linnal on eeskujulikud praktikad, mis tagavad soolise võrdõiguslikkuse kohalikul tasandil. 29. märtsil 2007 kirjutas Heidelbergi linnavolikogu alla Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse hartale: “Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse harta kohalikus elus” (“The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life”). Heidelbergist sai Baden-Wuerttembergi esimene linn ning teine ​​enam kui 100 000 elanikuga linn Saksamaal, kes on selle harta ametlikult heaks kiitnud ja seda rakendanud. Heidelberg oli ka esimene linn Saksamaal, mis esitas teise Võrdõiguslikkuse Tegevuskava (Equality Action Plan). Plaan põhineb selgelt struktureeritud raamistikul, mille eesmärk on oskus hinnata atraktiivse ja sootundliku omavalitsuse arenguprotsessi. Heidelbergi linnal on töö ja eraelu tasakaaluga seotud küsimustes õpilastega töötamise kogemus, mistõttu on nende kogemus projekti elluviimisel hindamatu väärtusega.

Projekt kestab kaks aastat: 17. veebruar 2020 kuni 16. veebruar 2022.

Loe rohem tööpereelu.ee

Parents@Work

Euroopa Komisjoni projekt Parents@Work keskendub tööandjate töö- ja pereelu tasakaalu heade praktikate jagamisele ning töökohal tekkivate diskrimineerimise olukordade äratundmisele. Eesmärk on parandada rasedate ja perekondlike kohustusi täitvate töötajate kaitset diskrimineerimise eest töökohal.

Teemad:

  • Diskrimineerimine
  • Töö- ja pereelu tasakaal
  • Rasedus
  • Lapsevanemaks olemine
  • Isadus

Projekt keskendub kolmele peamisele tegevusele:

  • töö- ja eraelu tasakaalu edendavate heade tavade vahetamine ja levitamine;
  • tööandjate ja töötajate teavitamine nende õigustest ja kohustustest;
  • tööinspektorite teavitamine ja koolitamine vanemate õiguskaitsest töökohal.

Valminud materjalid

Tööandjatele:

Töötajatele:

Projekti viivad ellu võrdõiguslikkusega tegelevad asutused:

Belgia: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM-IEFH)

Eesti : Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik (SVV)

Bulgaaria: Komisiya za Zashtita ot Diskriminatsiya (CPD)

Portugal: Comissao para Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE)

Projekt kestab kaks aastat: 1. september 2019 - 31. augustil 2021.

Projekti tegevusi rahastatakse ELi õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmist (2014-2020).

Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt

 

InWeGe

InWeGe

Avatud Taustainfo seaded

Taustainfo

InWeGe (Income, Wealth, Gender) projekt pakub innovatiivset ja statistikapõhist veebirakendust peamiselt naistele, et nad saaksid otsustada ja teha paremaid valikuid tööturul.

Projekti käigus seiratakse majandusteaduslaste abil soolist erinevust sissetulekutes ja jõukuses inimese elutsükli jooksul ning analüüsitakse soolisi erinevusi erinevates sissetulekutes, - ja pensionivarades, keskendudes Eestis valitsevatele trendidele. Analüüsis kasutatakse võrdlusandmeid ka teistest Euroopa riikidest. Vaatluse all on eelkõige naiste palgad, varad ja pensionid.  

Veebirakendus

Projekti tulemusena on valminud sissetuleku ja jõukuse soolist erinevust väljendav veebirakendus. Veebirakendust saavad kasutada kõik, kes soovivad tööga seotud otsuse tegemisel, lähtuda kehtivast palgatasemest, (mis on hetkeseisuga turul valdkonnas valitsev), arvestades tema hariduslikku tausta, sugu jt andmeid. Interaktiivne tööriist tõstab teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, eelkõige palga – ja pensioniteemal.

Veebirakenduse kasutamine aitab muuta Eesti tööturgu avatumaks ja läbipaistvamaks. Aitab naistel seista palgavõrdsuse eest ja annab vahendi erinevate isiklike otsuste tegemisel pensionile jäämise korral.  Veebirakenduse kaudu saab kasutaja võrrelda erinevaid tulevikku suunatud isiklikke sissetulekut ja pensionitulemusi mõjutavaid olukordi, sh kui ta võtab vastu madalama palga või kui ta lahkub tööturult, millist eriala valida jt. Veebirakendus aitab tänaste otsuste mõjusid tulevikus paremini mõista. 

Veebirakendus koosneb palga- ja pensionirakendusest. Palgarakendus näitab, milline on olukord Eestis. Töötajate registri andmete põhjal kuvatakse täistööajaga meeste ja naiste keskmise kuupalga erinevus maakondade ning ametialade kaupa. Näidatakse ka mediaanpalka ja keskmist palka. Infot näidatakse ametite klassifikaatori kõige madalamal tasemel, mida on võimalik vastaval Eesti kaardil märgitud maakonna ja ametiala kohta esitada. Selleks, et Palgarakendus jõuaks veelgi rohkemate Eesti inimesteni, tegime koostööd Statistikaametiga. Lähiajal on rakendus kättesaadav Statistikaameti kodulehel.

Pensioniplaani kalkulaatori eesmärk on näidata inimestele, milliseks kujuneb nende tulevane pension ning kuidas elu jooksul tehtud otsused seda mõjutavad. Oleme kalkulaatorisse koondanud kaks vaadet – tulevase pensioni tänase väärtuse ja tulevikuväärtuse. Pensioni tänast väärtust arvutatakse kalkulaatori sinistel lehtedel ning tulevikuväärtust näidatakse lehel Tulevikuväärtus, mis on roheline. Tulevikuväärtuse lehe arendamisel tegime koostööd Sotsiaalkindlustusametiga.

Teadustöö

Projekti käigus 2019.-2020. aastatel valmis üheksa teadusuuringut. Uuringuid viisid läbi Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli TalTech majandusteadlased. Täismahus uuringud on kättesaadavad inglise keeles:

Teavitustöö

Kahe aasta vältel oleme töötanud selle nimel, et Eesti inimesed oleks teadlikumad soolise palgalõhe olemusest ja selle tahkudest, aga samuti ka palgalõhe vähendamise võimalustest. Näiteks oleme korduvalt kirjutanud ja rääkinud nii rakendusest ja uuringutest, kui ka palgalõhest laiemalt. InWeGe tegemisi on meedias kajastatud ligi 70 korral. Eesti keele kõrval tegime meediatööd ka vene ja inglise keeles.

Üritused

Selleks, et noored paremini teadvustaks palgalõhega seotud väljakutseid, korraldasime koolivisiite ja e-külalistunde. Tegime kahe aasta jooksul koostööd kokku 24 kooliga üle Eesti. Lisaks Tallinnale tutvustasime projekti tegemisi õpilastele Tartust Toilani.

Kahe aasta jooksul korraldasime kuus avalikku arutelu ja ümarlauda. Näiteks 2019. a Euroopa Parlamendi valimiste eel arutasime võrdsete võimaluste üle koos kandidaatidega. Mõlema aasta augustis aga käisime Paides Arvamusfestivalil meie teadlaste uuringute tulemusi tutvustamas. Arvamusfestivali arutelusid saab mugavalt järele kuulata-vaadata teile sobivas kohas ja seadmes: 2019. aasta arutelu varade lõhest kui ka 2020. aasta arutelu ettevõtete rollist palgalõhes ja palgalõhe vähendamisest.

2019. aastal toimusid projekti ava- ja vahekonverentsid. Hea ülevaate teadusuuringutest annab ka 30. novembril 2020. aastal toimunud projekti lõpukonverents. Projekti käigus valminud rakendusi ja teadusuuringuid tutvustasime ka Euroopa võrdõigusvolinike võrgustiku Equinet 2020. a. aastakoosolekul.

 
Pilt
Pilt